Substancje niebezpieczne zagrożeniem dla polskiego personelu medycznego

Ponad 12,7 mln pracowników medycznych w Europie, w tym blisko 7,5 tys. w Polsce1 jest narażonych na działanie rakotwórczych i mutagennych leków. Czy powinniśmy zadbać o zwiększenie środków na zapewnienie bezpieczeństwa w polskiej ochronie zdrowia? Zdaniem ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali skuteczne egzekwowanie procedur i szybka realizacja wytycznych z „Wizji zero” ogłoszonej przez Komisję Europejską ograniczy narażenie personelu medycznego na urazy i zranienia, czynniki rakotwórcze (substancje toksyczne i kancerogenne) oraz pozostałe czynniki ryzyka.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print

Uszczelnienie procedur związanych z bezpieczeństwem personelu medycznego czeka wszystkie szpitale i placówki medyczne w UE. W ramach realizacji unijnego planu walki z rakiem UE przewiduje podjęcie szeregu działań mających na celu zwalczanie chorób nowotworowych poprzez m.in.: uaktualnienie przepisów dotyczących kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Pracownicy służby zdrowia, którzy mają do czynienia z lekami rakotwórczymi, mutagennymi lub reprotoksycznymi, czyli tzw. niebezpiecznymi produktami leczniczymi, zostaną przeszkoleni w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z nimi. Oznacza to, że wzrośnie liczba zaktualizowanych szkoleń, raportów, protokołów, będących nadzorem w zakresie ochrony pracowników przed narażeniem na działanie niebezpiecznych produktów leczniczych.

Zaangażowanie UE w walkę z nowotworami pochodzenia zawodowego zgodne jest ze strategią zawartą w planie działania dotyczącym czynników rakotwórczych na lata 2020–2024. W projekcie łączy się działania państw członkowskich i partnerów społecznych w celu szybkiego wdrożenia wartości dopuszczalnych i innych przepisów przyjętych na szczeblu UE. Pozwoli to na ograniczenie narażenia na 26 substancji niebezpiecznych, a tym samym poprawienie warunków pracy około 40 mln pracowników.

Brakuje skutecznych mechanizmów ochrony przed narażeniem pracowników na kontakt z lekami niebezpiecznymi. Rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie środków prewencyjnych do polskiej ochrony zdrowia, będących dodatkowym zabezpieczeniem dla personelu medycznego oraz pacjentów przed wpływem rakotwórczych i mutagennych leków. Celem praktykowania europejskich standardów w zakresie bezpieczeństwa w polskich szpitalach.” – podkreśla mgr Marcin Bicz, członek Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, Zastępca kierownika Apteki Szpitalnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Bazując na przepisach i wytycznych UE, Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, wypracowała proces certyfikacji szpitali pod kątem bezpieczeństwa i jakości z uwzględnieniem odniesienia do substancji rakotwórczych. W ramach kryteriów oceny szpitali zwrócono m.in. uwagę na: zredukowanie liczby incydentów związanych z narażeniem na materiał zakaźny, zakłucia, zranienia, leki niebezpieczne. Formularz zbada stopień implementacji procedur związanych z bezpieczeństwem personelu, zapobieganiem zakłuciom i zranieniom oraz odpowiednim postępowaniem w zakresie podaży leków cytotoksycznych.

Pracownicy ochrony zdrowia są grupą szczególnie narażoną na m.in. ekspozycję na materiał biologiczny, zakłucia i zranienia ostrymi narzędziami, kontakt z toksycznymi lekami oraz stres. Jak wykazują badania Komisji Europejskiej, każdego roku wypadki związane z pracą kosztują gospodarki krajów UE ponad 3,3% PKB (ok. 460 mld euro w 2019 roku), a na każde euro wydane przez pracodawcę na bezpieczeństwo i higienę pracy, przypadają ponad dwa euro zwrotu w postaci oszczędności.

Powinniśmy więcej środków wydawać na zapewnienie bezpieczeństwa i prewencję poprzez szersze zastosowanie sprzętu bezpiecznego i wdrożenie elektronicznych rejestrów ekspozycji zawodowej na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny, oraz monitorowanie i zapobieganie narażeniu na kontakt z lekami niebezpiecznymi i substancjami cytotoksycznymi w sektorze medycznym. Działania te pozwolą mniej wydawać na leczenie pracowników ochrony zdrowia oraz zapobiegać kosztom absencji z powodu ekspozycji na materiał zakaźny.” – podkreśla Paweł Witt przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, wieloletni Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Eliminacja zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy w placówkach medycznych i na oddziałach szpitalnych przyczynia się do zmniejszenia kosztów testowania, kwarantanny oraz absencji pracowników. W ramach dokumentu Komisji Europejskiej „Strategiczne Ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027”, w krajach UE promowana jest przede wszystkim wspomniana wyżej „Wizja zero”.

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego. Głównym projektem koalicji jest program Deklaracji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się polskie placówki medyczne, przestrzegające zaleceń zawartych w Deklaracji. W poprzednim roku do Koalicji dołączyło ponad 40 instytucji (szpitali, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, centrów zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych), w tym roku liczba zgłoszeń na ten moment wynosi ponad 90. Na początku lipca br. ruszyła pierwsza w Polsce certyfikacja bezpieczeństwa i jakości szpitali.

Patronat nad projektem objęły: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Naczelna Izba Lekarska, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polski Klub Dostępu Naczyniowego, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Izba Aptekarska, Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie oraz Towarzystwo Chirurgów Polskich.

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali
Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego. Głównym projektem koalicji jest program Deklaracji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się polskie placówki medyczne, przestrzegające zaleceń zawartych w Deklaracji. W poprzednim roku do Koalicji dołączyło ponad 40 instytucji(szpitali, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, centrów zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych), w tym roku liczba zgłoszeń na ten moment wynosi 90. Na początku lipca br. ruszyła pierwsza w Polsce certyfikacja bezpieczeństwa i jakości szpitali. Patronat nad projektem objęły: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Naczelna Izba Lekarska, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystw

Źródło:

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali