5 kroków do naprawy polskiej ochrony zdrowia

Luka w finansowaniu zdrowia wciąż się powiększa. Już do 2027 roku, w horyzoncie realizacji ustawy o 7 proc. PKB na zdrowie, w budżecie państwa i NFZ na ten cel może brakować aż 93,5 mld zł rocznie. Angażując szerokie gremium ekspertów systemowych, zdrowotnych oraz ekonomicznych, w porozumieniu z organizacjami pacjenckimi Komitet Ochrony Zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich opracował rekomendacje związane z kluczowymi wyzwaniami polskiego systemu ochrony zdrowia.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Fot. Federacja Przedsiębiorców Polskich
Federacja Przedsiębiorców Polskich

Przez ostatni rok Federacja prowadziła regularne analizy w zakresie finansowania ochrony zdrowia. Wynikiem wyliczeń głównego ekonomisty FPP Łukasza Kozłowskiego był kwartalnik Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia, który powstał w celu nagłośnienia potrzeby zwiększania przejrzystości danych dot. finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz monitorowania wyzwań finansowych związanych z realizacją ustawy 7 proc. PKB na zdrowie.

5 kroków do naprawy polskiej ochrony zdrowia to najnowsze przedsięwzięcie FPP, które wyznacza 5 głównych postulatów stanowiących kierunek zmian w polskiej ochronie zdrowia. Rozwiązania te mogą stać się podstawą do wyczekiwanych rozwiązań na niedogodności systemu.

———

———

Przez ostatnie kilka miesięcy monitorowaliśmy kwestie finansowania polskiej opieki zdrowotnej. Bez wątpienia stan finansów w zdrowiu wymaga rewizji. Podczas debat eksperckich, spotkań z pacjentami i codziennej działalności udało nam się wspólnie opracować 5 postulatów będących filarami w dyskusji o zdrowiu w 2023 roku. Zapraszamy wszelkie organizacje działające w obszarze ochrony zdrowia oraz niezależnych ekspertów do poparcia postulatów – mówi Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Rok 2023 to rok wyborczy. Już jesienią odbędą się wybory parlamentarne. Dyskusja o zdrowiu oraz propozycje rozwiązań systemowych bez wątpienia staną się jednym z obszarów solidnie zagospodarowanych przez partie polityczne. Rozwiązania FPP mogą stać się kompasem, który pomoże określić kierunek debaty w kontekście funkcjonowania opieki zdrowotnej.

Celem przedsięwzięcia jest zebranie jak największej liczby podmiotów popierających ogólnospołeczne porozumienie. Federacja wciąż zbiera poparcie pod postulatami. Dotychczas 5 kroków do naprawy polskiej ochrony zdrowia poparli: Izba Gospodarcza Farmacja Polska, Fundacja Amicus, Fundacja MYPacjenci, Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, Fundacja OnkoCafe, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna, Polskie Amazonki – Ruch Społeczny, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi oraz Związek Zawodowy Pracowników Farmacji.

5 kroków do naprawy polskiej ochrony zdrowia

1. DIALOG PODSTAWĄ ZMIAN

Przebudowa polskiego systemu ochrony zdrowia powinna być prowadzona przy akceptacji strony społecznej. Jej założeniem powinno być przede wszystkim wyznaczenie długofalowej strategii organizacji i finansowania, w której jasno zaplanowane środki odpowiadają konkretnie wyznaczonym celom.

2. WPROWADZENIE EUROPEJSKIEGO STANDARDU W POLSCE

Polska musi dogonić Europę! Wydatki na zdrowie powinny zbliżać się do średniego poziomu europejskiego z wyznaczeniem konkretnych terminów na osiągnięcie osiągnięcia celu. Wydatki te powinny przekładać się na podejmowanie działań, które lepiej wykorzystają środki w systemie i będą zmierzać do finansowania świadczeń zdrowotnych w oparciu o ich jakość.

3. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ

Zwiększenie finansowania powinno równać się ze zwiększeniem dostępności do świadczeń oraz ich jakości. Polska powinna zwiększać dostęp do innowacji w medycynie, a w tym do diagnostyki oraz nowoczesnych terapii już w początkowych fazach leczenia.

4. STOP ZA ZBYT PÓŹNYM DIAGNOZOM!

Polacy powinni mieć dostęp do nowoczesnej diagnostyki, która umożliwi wprowadzanie nowoczesnych terapii.

5. ZAPEWNIENIE TRANSPARENTNOŚCI FINANSOWANIA

Wydatkowanie pieniędzy na zdrowie powinno być szczególnie przejrzyste i transparentne. Opinia publiczna powinna mieć dostęp do danych dotyczących finansów przeznaczanych na zdrowie, które powinny być regularnie publikowane i sprawozdawane.

Konto kampanii na Twitterze: https://twitter.com/Federacja_KOZ

Zapraszamy również na Facebook, Twitter, LinkedIn oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) – to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych.

Federacja Przedsiębiorców Polskich
Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady Dialogu Społecznego, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Źródło:

Federacja Przedsiębiorców Polskich